E52 enthousiast over lokaal Nudge-platform 040GoedBezig!

16 februari 2017

Eindhoven wil een smart society worden. Journalistiek platform E52 werpt iedere week een blik op de transitie die de stad moet doormaken. Afgelopen week was 040GoedBezig, de Eindhovense variant van Nudge, onderwerp van de serie ‘Naar een Smart Society’. De conclusie: een prima initiatief!


De slimme samenleving 

De DATAstudio onderzoekt de transitie die Eindhoven moet doormaken om een smart society te worden. Waar de slimme stad vooral een scenario was waarin bedrijven zich goed konden vinden, staat in de slimme samenleving de burger centraal. Technologie helpt hierin bij de verbinding tussen burgers onderling, met hun stad en met de overheid. In een slimme samenleving draait het niet om de private winst van de markt, maar om publieke waarden: het gemeenschappelijke goed.

Digitale platforms vormen hiervoor een grote belofte. Ze kunnen vraag en aanbod op allerlei gebieden bijeenbrengen. Van autoritjes tot babyoppas, van vrijwilligerswerk tot kennis over eetbare paddenstoelen. Digitale platforms zijn handig voor de communicatie, voor het organiseren en volgen van projecten. Met platforms kan de slimheid van mensen gecombineerd worden met de slimheid van computers.

Maar platforms kunnen ook schadelijke effecten hebben. De ongebreidelde datahandel van Facebook is berucht (waardoor privacy een belegen idee lijkt te worden), net als bijvoorbeeld de precaire rechten situatie van Uber-chauffeurs. 

Als het gaat om het bevorderen van een slimme samenleving is het dus zaak goed na te denken over de ontwerpprincipes, inrichting, techniek en beheerstructuur van platforms. Afgelopen week nam E52 040GoedBezig onder de loep, de Eindhovense variant van het landelijke platform Nudge.   

Wat is 040Goedbezig? 

De gemeente Eindhoven wilde initiatieven rondom de circulaire economie stimuleren en dacht daarvoor aan het oprichten van een digitaal platform. Het moest geen centraal gestuurde website worden, maar een zelf-organiserend netwerk van plaatselijke initiatieven. De initiatiefnemers ontdekten het bestaan van Nudge en zagen dat het eigenlijk alle features had waar ze zelf al aan hadden gedacht. Nudge was een echte gemeenschap die op eigen kracht groeide, niet door sturing van bovenaf. Daar kwam bij dat al ruim honderd nudgers in Eindhoven actief waren. Er was een actieve basis, waar het initiatief op mee kon liften.

De gemeente besloot in samenwerking met Nudge en een aantal Eindhovense partijen een lokale ‘kloon’ van het platform in het leven te roepen. Dit werd in mei 2016 gelanceerd onder de titel 040GoedBezig. Sindsdien zijn nudgers in Eindhoven dus lid van 040GoedBezig. Het wordt beheerd door projectleider Kim Sleegers, geheel volgens dezelfde principes als sociale onderneming Nudge. Eindhoven was de eerste gemeente die haar lokale Nudge realiseerde, maar er zitten de nodige andere gemeenten in de pijplijn.

De groei zit er goed in: inmiddels heeft Eindhoven een relatief grote dichtheid nudgers. Er zijn nu 807 aangemelde leden in Eindhoven die met elkaar in 140 projecten en subprojecten betrokken zijn. Het grootste project is het Congrestival – een langjarig traject rondom een combinatie van een festival en een congres: zelf weer het voertuig voor de ontwikkeling van een duurzaamheidsagenda mèt werkplan voor de stad Eindhoven.  

Hoe ondersteunt het een slimme samenleving?

040GoedBezig doet precies die dingen waar de slimme samenleving om draait: het verbindt burgers onderling, met hun stad en met de stedelijke overheid. De initiatieven en activiteiten van de burgers staan daarbij centraal, en het geheel dient op een transparante manier het publieke belang.

In feite fungeert 040GoedBezig als een verzamelpunt voor andere, kleinere platforms rondom specifieke initiatieven. Het geeft hyperlokale projecten toegang tot gelijkgestemde netwerken. Het sterkste punt is dat 040GoedBezig daarbij niet concurreert met die kleine projecten, maar ze juist versterkt en meer reikwijdte geeft. Het is ook nadrukkelijk niet bedoeld als advertentieplatform waarop leden concurreren.

De gemeente lijkt in dit project typisch de rol te kunnen spelen die ze in een participatieve stad zou willen nemen: niet die van organisator en leverancier van diensten, maar die van facilitator en bewaker van randvoorwaarden.

Qua ontwerp zit een en ander helder in elkaar: verschillende mogelijke gradaties van participatie worden naast elkaar aangeboden, zonder dat het onoverzichtelijk wordt. Het ontwerp zelf wordt onder een Creative Commons licentie aangeboden, waardoor ook andere partijen er op kunnen voortbouwen.

Qua technologie is deze manier van werken erg slim. De kosten van de technische ontwikkeling worden gedragen op het landelijk niveau van Nudge, waar Eindhoven voor een relatief geringe bijdrage van kan mee profiteren.

Al met al kunnen we zonder meer zeggen: goed bezig.

Het volledige artikel kun je lezen op E52.nl!
 

Schreeuw het van de daken!


Reacties 1

Joop Hendriks 26 november 2017

DRAAIBOOMHOF = burgerinitiatief voor een CPO-project waarbij bewoners in gezamenlijke betrokkenheid duurzame woningen realiseren rondom gemeenschappelijk hof. Zie: www.draaiboomhof.nl