Born to be Green

 

Een competitie om Danone Nutricia’s productieketen voor melkpoederproducten nóg duurzamer te maken.

Over de competitieBekijk de plannen

 

Dit reglement is opgesteld 17 mei 2016 ten behoeve van ’Born to be Green’. Deelnemer is er mee bekend dat de deelnemingsvoorwaarden van ‘Born to be Green’ als volgt luiden:

Competitie

 1. Door deelname aan deze actie wordt de deelnemer geacht op de hoogte te zijn van de deelnemingsvoorwaarden Born to be Green en verklaart de deelnemer zich akkoord met deze deelnemingswaarden;

 2. Aan de Born to be Green competitie kan worden deelgenomen door personen die meerderjarig zijn en door personen die minderjarig zijn (jonger dan 18) indien zij schriftelijke toestemming van een ouder hebben;

 3. Tot 28 augustus 2016 17:00 kunnen plannen voor het verduurzamen van de productieketen van Danone Nutricia’s babymelkpoeder worden ingediend;

 4. Alle correspondentie zal in het Nederlands geschieden;

 5. De ingezonden plannen worden door Nudge beoordeeld en getoetst aan de criteria voordat deze worden gepubliceerd. Beledigende, negatieve of anderszins onaanvaardbare plannen worden afgewezen en niet gepubliceerd. De criteria van plannen voor de competitie zijn:

  1. Plan moet concreet zijn;

  2. Plan moet begeleid zijn door een visualisatie (schets of foto) van het plan;

  3. Plan moet een duurzame oplossing zijn binnen één van de volgende categorieën:

   1. Koeien

   2. Verpakking & transport

   3. Energie

   4. Afvalstromen

  4. Plan is veilig en biedt geen risico voor voedselveiligheid;

  5. Plan is ambitieus;

  6. Plan is innovatief en biedt een out-of-the-box oplossing;

  7. Plan voor aanpassing van de fabriek moet geimplementeerd kunnen worden voor 2020, zonder de productie processen te verstoren.

 6. Een persoon kan meerdere plannen indienen bij verschillende categorieën, maar niet bij elke categorie de winnaar zijn;

 7. Inzendingen mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving of goede zeden of aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden;

 8. Inzendingen zijn slechts geldig indien aan de volgende criteria wordt voldaan:

  1. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. In dat geval is Danone gerechtigd een andere winnaar te selecteren;

  2. Deelnemers mogen niets inzenden waarmee inbreuk wordt gemaakt op de (intellectuele eigendom) rechten van derden;

  3. Deelnemers worden niet betaald voor hun inzendingen en/of deelname. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan en/of een vergoeding krijgen voor deelname aan deze competitie met uitzondering van het prijzengeld indien de betreffende deelnemer heeft gewonnen;

  4. Nudge B.V. en Nutricia Cuijk B.V. behouden zich het recht voor te allen tijde de in haar ogen ongeldige inzendingen direct van deelname uit te sluiten en/of van actiewebsites te (laten) verwijderen.

Jury & beoordeling

 1. Van 1 augustus 2016 9:00 tot en met 4 september 2016 17:00 vindt een stemronde plaats, waarbij iedereen met een gebruikersprofiel bij Nudge B.V. éénmaal een stem kan uitbrengen op zijn of haar favoriete plannen;

 2. Per categorie gaat het plan met de meeste stemmen van het publiek door naar de finale;

 3. Daarnaast wordt door het expertpanel per categorie een plan geselecteerd dat doorgaat naar de finale;

 4. Wanneer het publiek en het expertpanel dezelfde winnaar kiezen wordt er geen tweede winnaar geselecteerd. In totaal zullen er dus vier tot acht plannen worden genomineerd voor de finale;

 5. Alle finalisten worden officieel door Nudge B.V. bekend gemaakt op 12 september 2016;

 6. Op 13 oktober 2016 vindt de finale plaats in Utrecht. Tijdens dit evenement presenteren de finalisten hun plan, waarna een professionele jury de winnaars per categorie en de winnaar van de hoofdprijs van de competitie kiezen en bekend maken.

Prijzengeld

 1. De inzender van het winnende plan binnen één van de vier categorieën ontvangt een prijzengeld van €1000,-;

 2. De inzender van het plan dat als beste van de competitie wordt gekozen, ontvangt een extra prijzengeld van €6000,-. Het totale prijzengeld van de hoofdprijs voor de winnaar van de competitie bedraagt dus €7.000,-;

 3. Alle genoemde bedragen zijn exclusief eventuele toepasbare BTW.

Intellectueel eigendom

 1. Elke deelnemer garandeert dat de inzending op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden, waaronder begrepen aan derden toebehorende intellectuele eigendomsrechten. Deelnemers zullen Nudge B.V. en Nutricia Cuijk B.V. ter zake zowel in als buiten rechte vrijwaren en volledig schadeloos stellen;

 2. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van ingezonden plannen berusten bij deelnemer. Nudge B.V. en Nutricia Cuijk B.V. ontvangen een eeuwigdurende, beperkte licentie tot gebruik van het plan in het kader van de wedstrijd, voor promotionele doeleinden van henzelf tijdens en na de wedstrijd. De mediakanalen die kunnen worden ingezet zijn onder andere maar niet beperkt tot: radio, televisie en internet;

 3. Alle intellectuele en overige eigendomsrechten van een in artikel 14 en 15 genoemde winnaar verbonden aan (i) de inzending en (ii) alle materialen ontwikkeld al dan niet samen met een winnaar in verband met deze competitie, behoren, tenzij anders overeengekomen, volledig en uitsluitend toe aan Nutricia Cuijk B.V. Indien en voor zover vereist, draagt een winnaar hierbij deze intellectuele en overige eigendomsrechten reeds nu voor als dan kosteloos over aan Nutricia Cuijk B.V. of een door of namens Nutricia Cuijk B.V. aangewezen gelieerde onderneming. Welke overdracht hierbij wordt aanvaard onmiddellijk na het ontstaan en/of insturen van genoemde rechten. Voor zover voor de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten (alsnog) een nadere akte is vereist, geeft de winnaar Nutricia Cuijk B.V. hierbij de bevoegdheid deze op te stellen en namens de winnaar te ondertekenen om daarmee de volledige overdracht te effectueren. De winnaar geeft Nudge B.V. en Nutricia Cuijk B.V onverkort het recht zijn/haar portretrechten te gebruiken.

Slotbepalingen

 1. Kosten die door deelnemers worden gemaakt komen voor rekening van de deelnemers en kunnen niet worden verhaald op Nudge B.V. en/of Nutricia Cuijk B.V.;

 2. Door deel te nemen aan deze competitie verklaart de deelnemer zich bereid mee te werken aan gebeurtenissen rondom ‘Born to be Green’, zoals de prijsuitreiking. De deelnemer zal hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht;

 3. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens. Nudge B.V. en Danone Nutricia mogen de verstrekte persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand en in het kader van de bekendmaking van finalisten en winnaars, zonder dat daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn, vermelden via alle media, waaronder maar niet beperkt tot radio, televisie en internet;

 4. Nudge B.V. en Nutricia Cuijk B.V. hebben het recht om het project en de competitie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen;

 5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd;

 6. Nudge B.V. en Nutricia Cuijk B.V. of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze competitie;

 7. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.