Van een Leien Dakje

 

Denk mee over zonne-energie oplossingen voor monumenten!

HomeOver de competitieStem nu!

 

 

 

Wie kan er mee doen?

Van een Leien Dakje is een open oproep aan ruimtelijke ontwerpers, architecten, monumentenexperts, zonne-energie-experts en studenten om een ontwerp in te dienen voor het dak van Dat Bolwerck of de Blokhuispoort. Ook out-of-the-box denkers uit andere vakgebieden zijn welkom om deel te nemen.

Hoe werkt de competitie?

 • Dien tot maandag 2 oktober 2017 om 17:00 uur je ontwerp in via het formulier!
 • Nudge toetst elk ontwerp op de criteria en de voorwaarden en wensen van de competitie, en publiceert het ontwerp vervolgens online.
 • 11 oktober 2017 buigt het expertteam zich over de ingezonden ontwerpen en maakt per locatie de finalisten bekend van minimaal 2 en maximaal 6 ontwerpen.
 • Van 16 oktober t/m 1 november 17.00 vindt een openbare stemronde plaats, waarbij iedereen éénmaal een stem kan uitbrengen op zijn of haar favoriete finalisten. Per locatie wint het ontwerp met de meeste publieksstemmen €1.000.
 • Eind oktober 2017 krijgen de finalisten de kans om hun ontwerp verder te ontwikkelen.
 • 8 november 2017 vindt de prijsuitreiking plaats tijdens het Nationaal Monumentencongres.  
 • Per locatie wint het ontwerp dat door de jury tot winnaar wordt verkozen €2.500 aan prijzengeld. Vervolgens bekijken de experts of het ontwerp daadwerkelijk gerealiseerd kan gaan worden. Er kan geen garantie worden gegeven dat het winnende ontwerp sowieso het vergunningstraject in kan gaan.
 • In het geval dat de publiekswinnaar en de jury-winnaar dezelfde zijn, ontvangt de planindiener dus een totaal prijzengeld van €3.500.
 • Alle prijzen zijn belastingvrij en door de winnaars vrij te besteden.

Stel je vraag

Heb je meer informatie nodig? Je kunt van 6 maart tot 25 september 2017 vragen indienen door te mailen naar liz@nudge.nl. De vragen worden eenmaal per week door een expert beantwoord. De vragen en antwoorden worden iedere maandag toegevoegd aan de FAQ en zijn voor iedereen openbaar. 

 

Waar moet je plan aan voldoen? 

Realistisch

Ambitieus

 • Je plan is ambitieus op het gebied van vormgeving en performance
 • Je plan is geen ‘standaard’ oplossing

Innovatief en creatief

 • Je plan biedt een out-of-the-box oplossing, passend bij het karakter van de stad en het monument
 • Je plan is vernieuwend
 • Je plan is anders

 

Monumenten zijn gebouwen die bewezen hebben dat ze duurzaam zijn. Ze gaan soms al eeuwenlang mee. Op het gebied van energiebesparende maatregelen kunnen monumenten nog meer met de tijd mee. Er bestaan veel mogelijkheden om (oude) panden te verduurzamen met behulp van zonne-energie, maar deze worden nog maar zelden toegepast op monumenten. De competitie Van een Leien Dakje wil laten zien dat dit anders kan. 
 
In het Klimaatakkoord van Parijs staat de ambitie om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2 graden celsius. Om dit te bereiken moet de uitstoot van broeikasgassen drastisch omlaag. Bijvoorbeeld door elektriciteit duurzaam op te wekken en niet langer op aardgas te koken. Welke stappen we hiervoor moeten zetten, is in Nederland beschreven in de Energieagenda. Daar staat onder andere de ambitie om alle nieuw gebouwde gebouwen bijna energieneutraal te maken. 
 
Bij monumenten ligt dit anders. Daar ligt de discussie nog open, omdat bestaande maatregelen om gebouwen energieneutraal te maken zelden kunnen worden toegepast. Met name het opwekken van zonne-energie is lastig. De zichtlocatie op monumenten, waardevolle historische dakbedekking en/of ligging binnen een beschermd stadsgezicht maken dat de standaard oplossingen vaak niet voldoen. Monumenten vragen om maatwerk en een aanpak die de monumentale waarde in ere houdt. De competitie Van een Leien Dakje opent de dialoog over dit spanningsveld door samen op zoek te gaan naar creatieve en uitvoerbare zonne-energie oplossingen voor onze historische daken.
 
De oplossingen die worden aangedragen in de competitie dragen niet alleen bij aan het verduurzamen van Dat Bolwerck en de Blokhuispoort, maar kunnen ook nuttig zijn voor andere monumentale daken waar zonne-energie door hun positie lastig ligt.
 
 
 

Als netwerkbedrijf zorgt Alliander in een groot deel van Nederland voor een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening, met als motto ‘iedereen energie’. Door hun netwerk continu te verbeteren bereiden ze ons voor op de toekomst. Een toekomst waarin iedereen duurzame energie kan gebruiken, produceren en delen. "Om de klimaatdoelstellingen te bereiken zal aardgas op termijn moeten verdwijnen uit de bebouwde omgeving. Daarvoor moeten we nu verantwoorde keuzes maken.”


BOEi is een non-profit organisatie die zich bezighoudt met restaureren en herbestemmen van cultureel erfgoed. Zij doet dit vanuit verschillende invalshoeken: als ontwikkelaar, belegger of adviseur. Of een combinatie hiervan. 


Het Wijnhuisfonds is één van de oudste restaurerende instellingen van ons land. Maar het fonds doet meer dan monumentale panden opknappen en behouden. Het Wijnhuisfonds heeft hart voor het historische karakter dat Zutphen siert. De doelstelling luidt 'De bevordering van het stedelijk schoon in Zutphen door zorg voor instandhouding van hetgeen aldaar van belang is uit een oogpunt van geschiedenis of kunst'. Dat betekent o.a. het verwerven en restaureren van verwaarloosde (monumentale) panden, het versterken van de beeldkwaliteit van de stad en het handhaven of herstellen van historische structuren.


Leeuwarden werkt aan een duurzame, sterke gemeente. De gemeente ziet duurzaamheid als basis voor nieuwe ontwikkelingen in de samenleving met een evenwichtige ontwikkeling van economie, natuur & milieu en sociale & culturele aspecten. Eind 2017 is Leeuwarden gastheer voor de Nationale Monumentendagen. Deze vinden plaats in de Blokhuispoort. In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa.


Zutphen werkt aan een energieneutrale gemeente. Dit betekent: in Zutphen zo min mogelijk energie verbruiken en de energie die nodig is zoveel mogelijk duurzaam en binnen de gemeentegrenzen opwekken. De gemeente is in de race voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2017. Hiermee wil ze het erfgoed nog meer promoten en onderscheidend maken. 

Medio oktober 2017 buigt het expertteam zich over de ingezonden ontwerpen en maakt per locatie de finalisten bekend van minimaal 2 en maximaal 6 ontwerpen. Deze finalisten worden medio oktober 2017 officieel bekend gemaakt. In de tussentijd beantwoordt dit team van experts ingezonden vragen eens per week.

Frank Zegers

Adviseur BOEi (Blokhuispoort)

Frank Zegers is al ruim 25 jaar actief als onderzoeker en adviseur op het gebied van duurzame energietechnieken. Voor BOEi is hij betrokken bij de ontwikkeling van grootschalige zon-PV projecten waaronder de netto energieleverende restauratie van Rijksmonument ENKA Westhal in Ede.

Wim Sinke

Expert op gebied van zonnepanelen

Wim Sinke is internationaal bekend specialist op het gebied van zonnestroomtechnologie en -toepassingen. Met ruim 35 jaar ervaring is hij werkzaam bij ECN Zonne-energie in Petten. Daarnaast is hij hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en bestuurslid van de TKI Urban Energy.

Birgit Dulski

Nyenrode vakgroep Duurzaamheid

Birgit Dulski heeft talrijke historische gebouwen, ensembles en wijken met monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten verduurzaamd. Met ruim 20 jaar ervaring in duurzaamheidsprojecten werkt ze ook bij Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie en het Center for Entrepreneurship and Stewardship van de Nyenrode Business Universiteit.

Silvia Heyl

Directeur Stichting BOG (Dat Bolwerck)

Silvia Heyl is een bouw- en stedenbouwkundige die zich in haar werk altijd omgeven heeft door monumenten. Zo heeft ze restauraties van monumenten gestimuleerd, begeleid en gefaciliteerd. Duurzaamheid is sinds haar jeugd een belangrijk thema voor haar. Dit thema neemt ze met een praktische maar gedreven inslag mee in haar werk.

Agnes Koster-de Lange

Adviseur monumentenzorg gemeente Zutphen

Agnes Koster-de Lange is sinds 2004 adviseur Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed voor de gemeente Zutphen. Voor Zutphen gaf ze uitvoering aan het opschoonproject gevelreclames, waardoor de historische binnenstad als eerste stad in Nederland geen lichtbakken meer heeft. Nu richt zij zich op het behoud en versterken van cultuurhistorische waarden en ruimtelijke kwaliteiten.

Naomi Ellens

Adviseur monumentenzorg gemeente Leeuwarden

Naomi Ellens is als adviseur monumenten werkzaam bij Monumentenzorg van de gemeente Leeuwarden. Als erfgoedprofessional heeft zij ruime ervaring met duurzaamheid in onderhoud, restauratie en maatwerk bij energiebesparende maatregelen in monumenten.

Pieter van der Ploeg

Strateeg Alliander

Met jarenlange ervaring in de energiesector, houdt Pieter zich bij Alliander bezig met verduurzaming van de gebouwde omgeving. Binnen het Gelders Energieakkoord, maar ook in overleg met gemeenten en maatschappelijke organisaties denkt hij mee over hoe de energietransitie lokaal vorm kan krijgen. Daarnaast zet Pieter zich actief in voor het behoud van het cultureel erfgoed in Zutphen.

Wat gebeurt er als mijn inzending wint?

Tijdens de finale kies de jury per locatie het winnende ontwerp. Vervolgens zal er samen met experts worden gekeken of het ontwerp daadwerkelijk gerealiseerd kan gaan worden. Er wordt een vergunningstraject gestart waaruit zal blijken of het ontwerp tot uitvoer kan worden gebracht.

Kan het volledige dak worden voorzien van een zonne-energie systeem?

Nee, beide panden hebben een specifiek dakdeel aangewezen. Bij de Blokhuispoort gaat het om dakdeel F en bij Dat Bolwerck om het dak van het voormalige koetshuis.

Kan ik het monument bezichtigen?

Ja dat kan! Half mei vindt er per locatie een rondleiding plaats. De data van de rondleidingen volgt binnenkort.

 

Stel je vraag

Je kunt van 6 maart tot 25 september 2017 vragen indienen door te mailen naar liz@nudge.nl. Een expert beantwoordt de vragen eens per week. De antwoorden voegen we toe aan de FAQ.